Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: “Algemene Bepalingen”

Artikel 1: definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2 www.hollandsemarktkramen.nl , Handelend onder HMK verhuur en Hollandsemarktkramen.nl maakt daar onderdeel van uit.

HMK verhuur

  • KVK 73082228
  • Vestigingsnr. 000041152131
  • Wulk 20
  • 2201VH
  • Noordwijk

3. Klant: Een ieder die contract partij is bij een overeenkomst aangegaan met www.Hollandsemarktkramen.nl/HMK verhuur

4. Huurder: Een ieder die een huurovereenkomst is aangegaan met HMK verhuur als verhuurder van roerende
zaken waaronder, doch niet uitsluitend, (markt-)kramen, hekken, tafels en/of stoelen etc.

5. Partijen: HMK verhuur (www.Hollandsemarktkramen.nl) zijds en zijn contract partij anderzijds.

Artikel 2: toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven ,offerte aanvragen met akkoord, en
overeenkomsten van Nl evenementen daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop
voortbouwende overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zullen slechts worden erkend voor zover zij
door Hollandsemarktkramen, HMK verhuur uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3. De toepasselijkheid van enige door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

4. Nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden zal niet leiden
tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen, zodat deze volledig in stand blijven.
Voorzover het voorgaande zich voordoet zullen partijen binnen één maand na de nietigheid of
vernietiging in overleg met elkaar treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij indien
en voorzover mogelijk het doel en de strekking van de voormalige bepaling als uitgangspunt wordt
genomen.

Artikel 3: aanbod

1. De offerte heeft een geldigheidsduur van 3 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.

2. De aanbiedingen en prijsopgaven van www. Hollandsemarktkramen.nl  Nl evenementen zijn tot het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen vrijblijvend, tenzij www.Hollandsemarktkramen.nl ,Nl evenementen uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft vermeld.

3. Alle aanbiedingen van www.Hollandsemarktkramen.nl evenementen zijn gebaseerd op de tot dan toe door de klant verstrekte informatie en
www.Hollandsemarktkramen.nl, HMK Verhuur ,draagt voor de juistheid van die informatie, en voor de gevolgen van onjuiste informatie, geen verantwoordelijkheid, ook indien deze informatie van derden afkomstig is.

4. De aanbieding is één en ondeelbaar. Bij uitvoering van een deel van de overeenkomst is www.Hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur niet
gehouden dezelfde prijs naar rato te factureren.

Artikel 4: totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat HMK verhuur

a) een door de klant(offerte akkoord) “voor akkoord” via mail of schriftelijk ,  opdracht per mail is bindend

«Algemeen__Dossiernummer» Artikel 4: totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat Nl evenementen:

a) een door de klant “voor akkoord” ondertekende offerte heeft ontvangen;

Artikel 5: prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten zoals, doch niet beperkt tot,
reis-, verblijf-, verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen,
waaronder doch niet uitsluitend belastingen, invoerrechten, valutakoersen, wettelijke bepalingen, lonen,
premies etc. is www.hollandsemarktkramen.nl Nl evenementen gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Voorzover de klant een
natuurlijk persoon betreft niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf is deze gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden indien de prijsstijging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de
overeenkomst voordoet, met uitzondering van de prijsstijging die het gevolg is van een wettelijke
bepaling.

b) de door www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur ontvangen mail en akkoord bevonden door de tegen partij via mail of dergelijke toezegging is bindend.

3. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5.2 behoud www.Hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur zich zich het recht voor om de
overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen.

4. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het op de factuur vermelde bedrag te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn. Na het verstrijken van deze
betalingstermijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling rente over het factuurbedrag verschuldigd
vanaf de vervaldatum van de factuur. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of een gedeelte
hiervan 1,5% over het factuurbedrag. Voorts is , www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur alsdan verschuldigd een bedrag aan
buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de te vorderen hoofdsom. Indien de
betalingstermijn van een factuur is overschreden, zijn alle openstaande facturen van HMK verhuur aan de
klant terstond opeisbaar en is de klant ook hierover de contractuele rente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd.

5. Klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na verzenddatum schriftelijk te worden gemeld, waarna
de inhoud van de factuur als juist en aanvaard dient te worden aangemerkt.

6. Het is de klant te allen tijde verboden kortingen onder welke benaming dan ook in mindering te brengen,
zijn betalingsverplichting te verrekenen met vorderingen die hij op www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur,  heeft of meent te hebben en zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

7. Indien de klant op de vervaldag nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur
bevoegd de nakoming van alle jegens de klant aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling
is geschied.

Artikel 6: gegevens en informatie

1. De klant is gehouden alle gegevens en/of informatie die ,www.hollandsemarktkramen.nl HMK verhuur noodzakelijk acht voor het op een
juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, aan www.hollandsemarktkramen.nl Nl evenementen te overleggen.

2. www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur draagt voor de juistheid van gegevens en/of informatie, en voor de gevolgen van onjuiste
informatie, geen verantwoordelijkheid, ook niet indien deze informatie van derden afkomstig is.

3. HMK verhuur is nimmer aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens en/of
informatie die door of namens de klant zijn aangeleverd, ook indien www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur deze fouten of
tekortkomingen kende of behoorde te kennen.

4. Indien de klant in gebreke blijft met het (tijdig) verstrekken van gegevens en/of bescheiden iswww.hollandsemarktkramen.nl, Nl evenementen
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur de
desgewenste gegevens en/of bescheiden van de klant heeft ontvangen.

5. Voor schade die de klant lijdt vanwege het opschorten van de overeenkomst door www.hollandsemarktkramen.nl, Nl evenementen ten gevolge
van redenen die in de risicosfeer van de klant liggen is , www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur niet aansprakelijk

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

1. Ieder der partijen kan de overeenkomst tussentijds door opzegging beëindigen met inachtneming van
een opzegtermijn van 60 dagen. Beëindiging dient schriftelijk en per aangetekende post aan, www.hollandsemarktkramen.nl, Nl evenementen te
geschieden.

2. Indien tot tussentijdse beëindiging is overgegaan door de klant, heeft www.hollandsemarktkramen.nl, vanwege het ontstane
bezettingsverlies recht op compensatie van de klant, tenzij de aan de beëindiging voorafgaande gelegen
feiten en omstandigheden voor risico van www.hollandsemarktkramen.nl HMK verhuur dienen te komen. De schadevergoeding bedraagt
minimaal 90%van het bij uitvoering van de overeenkomst te factureren bedrag.

3. Voor zover www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur en overeenkomst gedeeltelijk heeft uitgevoerd, is de klant, ingeval hij de
overeenkomst beëindigt, met inachtneming van artikel 7.1 gehouden het openstaande gedeelte van de
overeengekomen prijs binnen 14 dagen na beëindiging aan www.hollandsemarktkramen.nl Nl evenementen te voldoen.

4.  www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder inachtneming van
een opzegtermijn, met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, indien de klant enige verplichting op grond van de
overeenkomst (of deze algemene voorwaarden) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in geval van
faillissement of surséance van de klant, in geval de klant zijn crediteuren een akkoord aanbiedt, door
beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

5. Het recht zoals omschreven in artikel 7.4 laat het recht van www.hollandsemarktkramen.nl Nl evenementen  onverlet om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. Alle betalingsverplichtingen van de klant op grond van deze overeenkomst
met betrekking tot de periode voor ontbinding van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht .

Artikel 8: overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil van www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals oorlog, oorlogsgevaar, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, al dan niet rechtstreeks van toepassing op Nederland, oproer, burgeroorlog, virussen of bacteriën welke zorgen voor van het evenement is het risico voor de huurder. De factuur/huursom zal voldoen  volledig voldoen moeten worden conform het volledige bedrag zoals afgesproken via de mail of conform de offerte. Daarbij nog, sneeuwbelemmering, ijsbelemmering, windbelemmeringen vanaf windkracht is HMK verhuur niet aansprakelijk en  nooit geretourneerd onder geen enkele omstandigheid bij overmacht het betaalde bedrag, bij afmelding bij minder dan 60 dagen van te voren zal het volledige bedrag betaald moeten worden, dat geldt bij alle gebeurtenissen. Bij een het tekenen van een offerte zal de factuur volledig betaald moeten worden.

7, transportmoeilijkheden, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, storingen in
het bedrijf van Nl evenementen of in het bedrijf waarvan www.hollandsemarktkramen.nl , HMK verhuur haar materialen, halffabrikaten, grondstoffen
of diensten betrekt.

2. Www.Hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur is verplicht de klant zo spoedig mogelijk van het ontstaan van overmacht op de hoogte te
stellen. In geval van overmacht is HMK verhuur bevoegd zijn verplichtingen op te schorten, met uitzondering
van die verplichtingen die reeds opeisbaar waren.

3. Indien de overmacht toestand al dan niet onderbroken, langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft www.hollandsemarktkramen.nl,
HMK verhuur  het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, voor
zover betreft het nog niet geleverde gedeelte. In dat geval kan de klant nimmer aanspraak maken op
vergoeding van enige schade en is de betaling van het wel geleverde terstond opeisbaar.

Artikel 9: aansprakelijkheid

1. Indien de uitvoering van een overeenkomst om welke reden dan ook wel leidt tot aansprakelijkheid, is www.hollandsemarktkramen.nl,
HMK verhuur in elk geval nimmer aansprakelijk  voor het bedrag van de factuurwaarde en betaald niet terug. (exclusief
BTW) van de betreffende order, met een maximum van € 5.000,–. HMK verhuur is nimmer aansprakelijk
voor indirecte en/of gevolgschade.

2.  Hollandsemarktkramen  en HMK verhuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die schade geleden menen te hebben
op grond van de door hem, ten behoeve van de klant, uitgevoerde order.

3. De klant vrijwaart HMK verhuur tegen alle schadeclaims van deze derden.

4. Www.hollandsemarkkramen.nl HMK verhuur is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of
gegevens die aan hem, door of namens de klant ter beschikking zijn gesteld. Zulks tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Hollandsemarktkramen is nimmer aansprakelijk voor letselschade  bij verhuur of inhuren van marktkramen op een evenement  van een andere partij, wanneer de kramen zijn ingehuurd door een andere partij dient men zorg te dragen voor een veilige omgeving voor zijn deelnemers en bij wind of andere natuur verschijnselen waarbij gevaar dreigt, de kramen te ankeren/ vast te zetten of het evenement te annuleren. Hollandse marktkramen is ook nimmer aansprakelijk voor letselschade wanneer deelnemers van de partij die Hollandsemarktkramen  heeft ingehuurd  bij of rondom de marktaam rondhangen wanneer er wordt op of afgebouwd door Hollandse marktkramen of het personeel daarvan. De partij die Hollandse marktkramen heeft ingehuurd moet zorgdragen dat de omgeving rondom leeg is. Hollandsemarktkramen is nimmer aansprakelijk voor geleden schade of letselschade  aan derde op het evenement van een partij waarbij Hollandse marktkramen is ingehuurd.

6.Bij het veranderen of toedoen eigen materialen van de standhouder of van de klant nadat de marktkraam door Hollandsemarktkramen.nl is  geplaatst, bijvoorbeeld bij het veranderen van de marktzeilen of planken of veranderen of staanders of spullen monteren op de marktkramen waarbij de marktkraam onstabiel wordt, is Hollandse marktkramen nimmer aansprakelijk voor schade of letselschade of schade van elke vorm dan ook.

7.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder, de huurder of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan het materiaal of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het materiaal niet bestemd is.

7.1
Indien de verhuurder vanwege het door haar ter beschikking gesteld c.q. geleverd materiaal aansprakelijk is jegens de huurder, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verhuurder te verstrekken uitkering, althans tot maximaal twee maal het factuurbedrag. De in deze voorwaarde opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.

7.2

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie. De huurder is aansprakelijk jegens de verhuurder voor schade van vermissing dan wel onherstelbare beschadiging van door de verhuurder ter beschikking gesteld c.q. geleverd materiaal. De schade wordt gesteld op de vervangingsschade van het materiaal, welke de verhuurder gerechtigd is bij de huurder in rekening te brengen.

Indien vermist materiaal binnen veertien dagen na factuurdatum bij verhuurder wordt terugbezorgd, zal het berekend bedrag gecrediteerd en gerestitu­eerd worden.

Artikel 10: elektronische berichtgeving

1. Www.Hollandsemarktkramen.nl HMK Verhuur is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade voortvloeiende uit een onjuiste,
onvolledige of ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van de tussen www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur en de klant
uitgewisselde elektronische gegevens.

Artikel  11: toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door HMK verhuur
gesloten overeenkomsten dienen te worden behandeld door de bevoegde rechter te Utrecht.

Hoofdstuk 2: “Voorwaarden verhuur goederen voor weekmarkten”

Artikel 12: toepasselijkheid algemene bepalingen

1. De artikelen zoals opgenomen onder hoofdstuk 1 “Algemene Bepalingen” zijn van overeenkomstige
toepassing op de in dit hoofdstuk opgenomen artikelen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Artikel 13: toepasselijkheid

1. In opdracht van diverse gemeente(n) verhuurt HMK verhuur goederen ten behoeve van de weekmarkten in
deze gemeenten. Het College van B&W en/of de gemeentelijke diensten zijn verantwoordelijk voor het
toewijzen van de standplaatsen op de weekmarkten.

2. De houder van een standplaats(vergunning) kan de goederen waaronder, doch niet uitsluitend
marktkramen, huren  Hollandsemarktkramen.nl HMK verhuur. De onderliggende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de
tussen Nl evenementen en de huurder gesloten huurovereenkomst.

Artikel 14: beëindiging van de overeenkomst

1. Indien de standplaats vergunning wordt ingetrokken/niet wordt verlengd, kan de huurder de
huurovereenkomst tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan  www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur te geschieden.

2. Indien de huurder besluit de standplaats vergunning te beëindigen, wordt dit voornemen gelijk gesteld
met het einde van de standplaats. In afwijking van de artikelen 7 lid 1 en 14 lid 2 geldt een opzegtermijn
van 60 dagen. Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan www.Hollandsemarktkramen.nlNl evenementen te geschieden.

3. Indien de huurder besluit niet langer goederen van www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur huren, wordt dit voornemen gelijk gesteld
met het einde van de standplaats. In afwijking van de artikelen 7 lid 1 en 14 lid 2 geldt een opzegtermijn
van 60 dagen. Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan HMK verhuur te geschieden.

Artikel 15: betaling

1. In aanvulling op artikel 5.4 is de huurder bevoegd om de huursom contant aanwww.hollandsemarktkramen.nl, te voldoen,
doch uiterlijk op de 15e dag van iedere kalendermaand waarop de huurbetaling betrekking heeft.

Artikel 16: verhuur

1. Indien de huurder aangeeft de standplaats op enig moment/periode niet te bezetten, is www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur,
gerechtigd de standplaats inclusief de van haar gehuurde goederen aan een derde te verhuren, zonder
dat daar een huurvermindering voor de huurder tegenover staat.

Artikel 17: onderhuur en bruikleen

1. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om de van www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur gehuurde goederen aan derden onder te
verhuren en/of in buikleen te geven.

2. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: aansprakelijkheid huurder

1. De huurder zal zich gedurende de huurtijd als een goed huurder gedragen en de goederen uitsluitend
gebruiken overeenkomstig hun bestemming.

2. Vanaf het moment dat de gehuurde goederen aan de huurder zijn geleverd en daarmee in de macht van
de huurder of van een door de huurder aan te wijzen derde(n) wordt gebracht, is de huurder
aansprakelijk voor de schade aan of veroorzaakt door de gehuurde goederen. Indien dit laatste zich
voordoet, vrijwaart de huurder www.hollandsemarktkramen.nl, HMK Verhuur tegen alle schadeclaims van deze derde(n).

3. Artikel 18 lid 2 is eveneens van toepassing ingeval de huurderwww.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur opdracht geeft de marktkramen
op te bouwen.

4. Artikel 18 lid 2 is niet van toepassing indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in artikel 16. In
dit geval is de derde aansprakelijk voor de gehuurde goederen.

5. Indien de huurder gebruik maakt van de diensten van arbeidskrachten van wwww.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur, vallen deze
personen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

6. De huurder vrijwaartwww.hollandsemarktkramen.nl, HMK Verhuur  tegen schadeclaims voortvloeiende uit schade veroorzaakt door de
arbeidskrachten ex artikel 18 lid 5.

7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 19: klachten

1. Klachten met betrekking tot de hoedanigheid van de verhuurde goederen, waaronder, doch niet
uitsluitend de staat, de soort, de aantallen etc. dienen dezelfde dag als die van in ontvangst name aan
www.hollandsemarktkramen.nl en HMK verhuur te worden medegedeeld, waarna de gebreken voor rekening en risico van huurder komen.

2. Wordt de klacht tijdig gemeld, zal www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur zich inspannen om voor vervanging van de goederen zorg te
dragen dan wel ze te laten repareren.

3. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van
een klacht.

4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 20: transport

1. Ingeval de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de goederen, geschiedt dit geheel voor
rekening en risico van de huurder. Indien en voorzover bij het laden en lossen van de goederen gebruik
wordt gemaakt van de diensten vanwww.hollandsemarktkramen.nl,  , geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de
huurder.

2. Indien www.hollandsemarktkramen.nl, HMK verhuur zorg draagt voor het transport van de goederen zullen de goederen uitsluitend worden
afgeleverd op de begane grond, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 21: weer

1. In het geval van dermate slechte weersomstandigheden, waarvan in ieder geval sprake is bij windkracht
7 of meer, één en ander ter beoordeling HMK verhuur, gerechtigd de huurovereenkomst te
annuleren zonder enige gehoudenheid tot schade- of enig andere vergoeding  jegens de huurder. Reeds ontvangen gelden zullen niet worden geretourneerd.

2. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene   voorwaarden

Hoofdstuk 3: “Voorwaarden verhuur overige goederen”

Artikel 22: toepasselijkheid algemene bepalingen

1. De artikelen zoals opgenomen onder hoofdstuk 1 “Algemene Bepalingen” zijn van overeenkomstige
toepassing op de in dit hoofdstuk opgenomen artikelen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 23: duur en beëindiging van de overeenkomst

1. De duur van de huurovereenkomst wordt aangegaan voor één of meerdere dagen (de huurtijd).

2. De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds schriftelijk en per aangetekende post opzeggen, met
dien verstande dat de huurder HMK verhuur k dan het navolgende verschuldigd is:
 Bij opzegging van één maand of meer voorafgaande aan de aanvang van de huurtijd is de huurder
50 van huurprijs verschuldigd;
 Bij opzegging met meer dan twee weken voorafgaand aan de huurtijd 50% van de huurprijs;
 Bij opzegging korter dan twee weken voorafgaand aan de huurtijd zal 80% van de huurprijs;
 Opzegging met minder dan twee dagen voor de huurtijd is niet mogelijk;

Artikel 24: waarborgsom

1. Bij het aangaan van de overeenkomst is huurder gehouden aan www.hollandsemarktkramen.nlNl evenementen een waarborgsom te voldoen.
Na beëindiging van de overeenkomst zal de waarborgsom aan de huurder wordt geretourneerd indien
en voor zover nodig onder aftrek van alle nog openstaande facturen en/of schadevergoedingen. Over de
waarborgsom is www.hollandsemarktkramen.nl, de huurder geen rente verschuldigd.